herinvoering, dienstplicht

  • Waarom de dienstplicht herinvoering verdient.

    Er zijn zwaarwegende argumenten om een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een wederinvoering van de dienstplicht, aangepast aan de eisen van het begin van de 21e eeuw.

    Hieronder volgt dan ook , na een korte historische schets, een opsomming en onderbouwing van de argumenten, die voor de invoering van een dienstplicht pleiten,  alsmede van enkele mogelijke tegenwerpingen.