In deze gedeelte van onze familiekroniek staan mijn eigen grootouders ceentraal, dat wil zeggen Jan Hinderikus Lambers en Maria Gebina de Boer. Wie waren zij en hoe hebben zij geleefd? Wie waren hun ouders? In andere bijdragen  gaan we in op verdere voorzaten en zullen we nagaan tot hoe ver  we de genealogische lijn in het verleden kunnen doortrekken?  Daarbij kijken we niet alleen naar de mannelijke lijn van de naam Lambers, want dan houdt het op bij 1670. Maar als we ook de vrouwelijke lijn er in betrekken dan lijken we terug te kunnen tot ongeveer 1500.

Daar waar er informatie over te vinden was hebben we belangrijke historische gebeurtenissen aan onze voorouders gekoppeld, zoals de veldtocht van Napoleon naar Rusland, waaraan onze betovergrootvader heeft deelgenomen. Ook de lotgevallen van de familie l' Empereur d' Oppijck, die de lijn van onze familie naar een veel dieper verleden markeren zijn interessant.

Naar de andere kant toe is het ook interessant om meer te weten van de nakomelingen van  onze grootouders, van onze ooms en tantes dus. Daarom proberen we hier ook om aardige verhalen en anekdoten over hen te verzamelen, verluchtigd hier en daar met foto's.   

Ten slotte leek het interessant om een aantal wetenswaardigheden te verzamelen over de woonplaatsen waar onze voorouders en ouders gewoond hebben, zoals Annerveenschekanaal en Coevorden.

Onderstaande kroniek is nog niet meer dan een aanzet. Mogelijk kan het nog , met hulp van meerderen van ons en van anderen misschien, uitgroeien tot een min of meer complete familiekroniek.  In ieder geval zijn er vast en zeker nog heel wat aanvullingen mogelijk. En misschien ook correcties. Want het verleden laat zich niet steeds even gemakkelijk vangen.

In ieder geval wens ik de lezers veel genoegen met onderstaande aanzet.

Jan Lambers Jzn

Inhoud.
1 Grootvader Jan Hinderikus Lambers
2 Wie waren de ouders en voorouders van Jan Hinderikus ? 
3 De langste genealogische lijn
4 Wie waren de ouders en voorouders van Maria Gebina de Boer?
5 De kinderen van Jan en Maria
6 Annerveenschekanaal
7 Coevorden, de geboorte -en woonplaats van vele verdere voorouders

 

1 Grootvader Jan Hinderikus Lambers


Opa LambersGrootvader Jan Hinderikus Lambers werd op 21 november 1868 geboren op de boerderij van zijn vader, Gezienus Margus Lambers te Eexterveenschekanaal in de gemeente Anloo. In dit jaar werd onder meer de schrijfmachine uitgevonden. Dat kwam goed uit want Opa werd later een belezen man.

Jan Hinderikus had een broer en drie zusters. Zelf nam hij de boerderij van zijn vader over en werd dus boer.  Hij is echter zeker niet altijd puur sang boer geweest. Zo was hij onder meer raadslid namens Annerveenschekanaal in de gemeenteraad van Anloo.


Uit het gedenkboek Annerveenschekanaal  (1):
Opa  Lambers was blijkbaar een gewaardeerd lid van de gemeenschap, want toen in 1925 het " Neijoar lopen"  werd afgeschaft en besloten op school Sinterklaas te gaan vieren was Jan Lambers de eerste Sinterklaas die de school bezocht. Door de oudere kinderen werd hij echter herkend aan zijn "knipschoenen". De leerlingen wachtten Sint en Piet op bij de school. Daarna ging het in optocht naar café Borgers, waar de kinderen werden getracteerd.

Vooral op latere leeftijd was Opa een belezen man. Zo wist hij bijvoorbeeld eens te vertellen dat er in zijn tijd al zoveel Chinezen waren dat als deze in rotten van drie de zee in zouden lopen er nooit een eind aan die rij zou komen, zo snel groeide die bevolking aan.

 

 

 

 

 

 

 

afb. 2 De boerderij in Eexterveenschekanaal, waar alle kinderen van Jan Hinderikus en Maria Gebina geboren zijn
.
de boerderij op Eexterveenschekanaal

De boerderij werd op 2 april 1855 door Gezienus Margus Lambers, onze overgrootvader,  aangekocht en is van het Veenkoloniale type. Dat wil zeggen dat de deur in de voorgevel zit en dat ter weerszijden daarvan zich twee ramen bevinden. Bij de oudere typen had de voorgevel slechts twee ramen. In deze specifieke boerderij zaten links drie ramen en rechts een raam.

 

Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal, die feitelijk één streekdorp vormen zijn in 1764 gesticht als een vestiging van de Annerveensche Herencompagnie. De uitvoerder van deze stichting was Lambartus Greveijlink, afkomstig van Spijkerboor, waar zijn vader verlaatmeester was. In 1768 werd het eerste stenen huis gebouwd, Nieuw Baarveld.

 

In 1774 woonden er zeven gezinnen. Dankzij de vervenerij heeft het dorp zich goed weten te ontwikkelen. Door de vele turfvaart ontstond er bijvoorbeeld scheepsbouw. Later gingen de Annerveensche schippers ook op zee varen.

Met de oprichting van de Annerveensche Heerencompagnie leek het er op dat de turfafvoer uit de Oostermoerse venen via het nieuw te graven kanaal zou kunnen verlopen. Omdat de stad Groningen daar vooralsnog weinig belang bij had , liet deze in het diepste geheim Huize Baarveld opkopen, met het recht van tolheffing. Deze aankoop verhinderde dat het Grevijlinckkanaal met het Stadskanaal werd verbonden. Pas in 1873 werd deze dam bij Bareveld doorgestoken, waardoor de turf uit de nieuwe veengebieden, Gieterveen en verder richting Emmen, via het Annerveenschekanaal snel kon worden afgevoerd naar de stad. Dit gebeurde onder de regie van onze overgrootvader, Joannes de Boer. Een kopie van de voortgangsrapportage is als bijlage toegevoegd.
Mede door deze doorbraak  begon Annerveenschekanaal weer te groeien.

2 De ouders en voorouders van Jan Hinderikus Lambers 

Opa Lambers was de zoon van Gezienus Margus * 21-8-1826 te Gieten. In 1826 lukte het  voor de eerste keer om met een camera met een belichtingstijd van 8 uur een positief beeld te krijgen op een geasfalteerde tinnen plaat.  Gezienus Margus trouwde in 1853 te Gieten met Hilligje HogenEsch, * 29-8-1829 te Gieten en overleden op 3 dec-1906 te Annerveen. Gezienus Margus zelf overleed 27 november 1880 te Eexterveenschekanaaal. Op haar graf en dat van Gezienus Margus staat een zerk met daarbovenop een vlam, die alleen op het kerkhof van Annerveen lijkt voor te komen.

Gezienus Margus Lambers

Hillechien Hogenesch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezienus Margus en Hillechien Hogenesch

 

 

 

Mijn grootmoeder had vroeger twee grote fotoportretten van haar vader en schoonvader aan de muur hangen in haar rentenierswoning aan Annerveeenschekanaal hangen. Daar keek je als kind altijd naar als je bij haar kwam.

Over de begrafenisrituelen in die tijd wordt verhaald in het gedenkboek Annerveenschekanaal. Als er iemand gestorven was ging de leedaanzegger, een allang uitgestorven beroep, rond. Hij ging daarbij 't "broggie rond", dat wil zeggen alle huizen tussen twee bruggen aan weerszijden van het kanaal. Bij de begrafenis had men keuze uit drie klassen. Bij een eersteklas begrafenis werd de koets getrokken door twee paarden met witte pluimen.

De koets had brandende lantaarns en de leedaanzegger (ook wel voorganger genoemd) droeg witte handschoenen. Er waren verder acht dragers. Bij een tweedeklas begrafenis werd de koets getrokken door twee paarden met zwarte pluimen en droeg de leedaanzegger zwarte handschoenen. In dit geval waren er maar zes dragers en brandden de lantaarns niet. Een eersteklas begrafenis kwam maar zelden voor.

In beide gevallen werd de kerkklok van de kerk op Annerveenschekanaal geluid als de stoet bij het kerkhof was aangekomen. Daarna luidde de klok nog een keer als de kist in het graf werd neergelaten. Dat luiden werd gedaan door de kostersvrouw. Daarvoor stond ze aan de wallekant van het kanaal te kijken hoe ver de stoet gevorderd was. Dat was misschien een afstand van een anderhalf of twee kilometer. Als 's-zomers het graan echter hoog op het land stond was de stoet niet altijd vanaf die plaats waar te nemen en klom een van haar kinderen in de toren om moeder te kunnen toeroepen dat er geluid kon worden. Een enkele keer was het echter mistig en dan moest er "een slag naar geslagen worden". 

de graven van Gezienus Margus en Hilligje op Nieuw Annerveen, let op de vlam

 

 graf Gezienus Margusgraf Hilligje Hogenesch

 

Gezienus Margus kocht zich eerst een boerderij op Eexterzandvoort. Waarom hij boer werd is niet duidelijk. Meestal werd iemand boer omdat zijn vader boer was en hij de boerderij erfde, maar dat was met Gezienus niet het geval. Mogelijk werd hij boer omdat Hilligje de erfdochter was. Maar erg waarschijnlijk is dat niet, omdat Hillechien twee jongere broers had.
Zijn eerste kind is nog op Eexterzandvoort geboren. Maar op 2 april 1855 heeft hij de boerderij op Eexterveenschekanaal gekocht.

Hij overleed op 27 november 1880 op tragisch wijze bij een jachtongeval. Dat gebeurde doordat hij met een geladen geweer over een hek stapte, waarbij de haan achter zijn laars bleef haken en daardoor overging. Een ander verhaal dat over hem gaat is dat hij per ongeluk een broer van hem een keer met de sabel van zijn vader in het gezicht verwond heeft, omdat hij hem voor een inbreker aanzag. DNA-onderzoek zou dit verhaal misschien nog kunnen bevestigen. Ook schijnt hij wel een borrel gelust te hebben.

Gezienus Margus had drie broers en een zuster. Een broer heette Egbert en deze werd apotheker, net als zijn grootvader. Van een achterkleinzoon van deze Egbert, Paul, met wie wij dus onze betovergrootvader delen,  kreeg ik nog enkele aardige gegevens. Hij vertelde dat zijn vader, die in 1910 geboren was, als klein jongetje op vakantie ging naar Assen en dat hij dan meeging om met paard en wagen medicijnen langs te brengen en dat hij dan ook speelde met neefjes en nichtjes daar.  Dat zouden dus de kinderen van onze Opa en Oma geweest kunnen zijn. Alhoewel, Annerveenschekanaal en Assen lagen niet naast elkaar.

Achterkleinzoon Paul kwam ook in de bibliotheek van het Universiteitsmuseum een oud apothekersboek uit 1845 tegen waarin een stempel stond van E.Lambers , apotheker te Assen.

ElambersEgbert Lambers

Betovergrootvader Jan Lambers
Gezienus Margus was een der zonen van Jan Lambers, onze betovergrootvader. Deze laatste  werd in 1793 geboren. Dit was het jaar dat de leuze van de Franse revolutionairen  Vrijheid , Gelijkheid en Broederschap het devies van de Franse Staat werd.

Over betovergrootvader Jan Lambers en zijn lotgevallen is inmiddels op basis van historisch onderzoek een uitgebreid verhaal opgenomen in de oktoberpagina’s van deze weblog.Zie lotgevallen betovergrootvader Jan Lambers.

Na terugkeer in Nederland werd Jan rijksontvanger in Gieten.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 23 april 1819 in Doornspijk met Margaretha Geziena Rikkers, 23 jaar oud, nadat zij op 6 april 1819 in Oosterwolde (Doornspijk) in ondertrouw zijn gegaan.

Margaretha was een dochter van Gerrit Rikkers en Gezina Margaretha van Eerde en is gedoopt op 31 mei 1795 in Coevorden. Margaretha is overleden op 16 december 1868 in Assen, 73 jaar oud.

Hij en Margaretha kregen tenminste vier zonen en een dochter:

1 Jan Hinderikus

Waar komt de tweede naam Hinderikus vandaan?
In de geboorteakte van betovergrootvader komt alleen de naam Jan voor, terwijl grootvader Jan Hinderikus heet. Waarschijnlijk is dit een vernoeming naar de vroeg overleden Jan Hinderikus, de eerste zoon van betovergrootvader Jan Lambers.
Blijkens de geboorteakten van  het Drents provinciaal archief  is deze op op 21  januari 1820. geboren. Hij overleed al op jonge leeftijd, op 30 juni 1840 te Gieten. Hier komen we voor het eerst de naam Hinderikus tegen. Waarschijnlijk is dit een vernoeming naar oom Hendrik, de eerste en vroeg overleden zoon van Jan Lambers en Aaltien Schutstal, onze betoverovergrootouders.

De verwisseling van de e in de i kan heel goed een verschrijving bij burgerlijke stand geweest zijn. Dat komen we veel tegen. En voor 1811, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd, werden de namen ook nogal eens veranderd.

2 Hendrik Lambers bij, geb 4 maart 1824. Deze trouwde 26 okt 1857 met Aaltien Schirren, dochter van Jan Schirren en Hilligje Leusing.  Hendrik Lambers werd rijksontvanger. In de geboorteakte van hun zoon staat Jan Hinderikus, dus met een i in plaats van met een e . Hij werd geboren op 28 juli 1858 en werd taxateur toen hij 34 jaar oud was. 

3 Gezienus Margus , geboren 21 aug 1826 en getrouwd met Hilligje HogenEsch.
Onze overgrootvader was dus de derde zoon van betovergrootvader Jan.

4 Egbert Lambers geboren op 28 juni 1834. Deze trouwde met Hermanna Elisabeth Rensing en werd apotheker.  Deze kregen een zoon die weer Hendrik heette, en wel op 8 mei 1874

5 Gezina Margaretha.  Deze trouwde met Fredrik Johannes Rensing op 19 feb 1862, toen zij 25 jaar was.
NB Mogelijk dat mijn vader Johannes Lambers naar deze Fredrik Johannes genoemd is.

Het lijkt alsof Egbert en Gezina met respectievelijk een zus en broer Rensing getrouwd zijn.

De ouders van betovergrootvader Jan Lambers.
Dit waren Jan Lambers, geboren op 8 februari 1754 te Coevorden ( en gedoopt op 15 februari 1754) en Aaltien Schutstal, geboren in Coevorden op 17  februari 1762 en dochter van Hindrik Schutstal en Zwaantien Bartelink.
Jan en Aaltien trouwden in het jaar van de Franse Revolutie, op 26 mei 1789.
Jan Lambers was de eerst bekende apotheker in de familie Lambers. Bij zijn huwelijk was hij nog zogenoemd medicijndokter. Maar later wordt dat Chirurgijn-Majoor en vanaf 1788 geneesheer, heelmeester in Coevorden.
Jan is in op 1 augustus 1818 in Coevorden overleden, 64 jaar oud.
Aaltje is overleden op 7 juli 1851 in Coevorden op 89-jarige leeftijd. Haar adres was toen Friesestraat 12 en haar graf is te vinden in Coevorden, nr. 085 1e klasse

Het beroep van apotheker is later door kleinzoon Egbert en vele van diens nazaten en nog weer later door de zoon van overgrootvader Gezinus Margus, Thio, voortgezet.  Tot ver in de 20 eeuw  bestond er in Assen een apotheek, de Singelapotheek, met de naam Thio, waar ook een Lambers zat.

In de Lijst van Weerbare Mannen 1811 komt ook een Jan Lambers voor, geboren op 8 februari 1754. (De eerdere datum van 10 februari is de datum van de geboortenakte)

Jan Lambers en Aaltien Schutstal hadden volgens de doopakten vijf kinderen:
Hendrik, gedoopt 19 sep 1790.
Jan, gedoopt 11 aug 1793 (onze betovergrootvader)
Zwaantien, gedoopt  ?
Johannes Gerardus, gedoopt 9 aug 1801
Hendrik Bernardus, gedoopt 12 dec 1804

De overoverovergrootouders
In de doopakte van Jan Lambers van 10 februari 1754 staan als vader en moeder vermeld een Jan Lammers en een Grietijn Gennits. Deze zijn op 26 mei 1751 te Coevorden getrouwd. Daarvoor waren ze in Eelde  verloofd , als volgt weergegeven in de huwelijksakten van voor 1811 onder de naam Grietijn Gerrits:  Grietje Gerriets 00 Jan Lamberts , van Coevorden, op 2 mei 1751. De namen worden zoals we zien in deze tijd nogal eens een beetje gewijzigd. Soms hoorde de dominee het niet zo goed en vooral als de aangever niet schrijven kon, kon gemakkelijk een foutje insluipen. Verder werden voornamen nogal eens veranderd. Zo is van Grietje later waarschijnlijk Grietijn gemaakt. Grietijn zou kleermaakster in Eelde geweest zijn. Zij was de dochter van Gerrit Hendrik Ribbers en Lammegje Roelefs.

In de doopakten van Eelde kwam ik niet de namen van Jan en Grietijn tegen. Toch zou volgens bron Paul in ieder geval Grietijn in Eelde zijn gedoopt en wel op 3 februari 1732.
Volgens de  ouderseries  zouden Jan en Grietijn  twee kinderen in Eelde hebben gekregen en twee in Coevorden. De vraag is nu natuurlijk waarom ze naar Coevorden zijn getrokken,  later weer naar Eelde zijn verhuisd , terwijl Grietijn alias Grietje wel weer in Coevorden is overleden. Hun kinderen waren:
1 Jan Lambers, geboren op 8 februari 1754 in Coevorden
2 Gerrit Lambers, geboren op 17 december 1755 in Coevorden
3 Gerhardus Lambers, gedoopt 26 maart 1758 aan de Westerhorn in Eelde
4 Hendrik Lambers, gedoopt 5 april 1760 in Eelde

Komt misschien vanwege het beroep van Grietijn, kleermaakster, het verhaal dat we hoedenmakers onder onze verre voorzaten gehad hebben?

Nog een geslacht Lambers eerder
Volgens bron Paul zou bovengenoemde Jan Lambers een zoon zijn van Jan Lambers en Geesje Gerrits. De achternaam Gerrits is hier wel toevallig, omdat de schoondochter van deze Geesje, Grietijn ook een Gerrits zou zijn. Maar het zou toch best juist kunnen zijn, omdat het aansluit bij een andere bron, die melding maakt een Marrighijn Gerrits van Holthoorn (zie hieronder).
Geesje Gerrits en Jan Lambers zouden getrouwd zijn op 19 april 1719. Deze Jan Lambers zou afkomstig zijn uit Emmelkamp, bij Emlichheim (Dtsl), ongeveer 10 km van Coevorden.
Deze datum zou heel goed kunnen, omdat hun toekomstige schoondochter, Grietijn, 23 jaar gedoopt is ( 1732)

Nog verder de geschiedenis in
Toch moeten we nog verder terug kunnen, want in de trouwakten van voor 1811 van de provincie Drenthe komen we een Geesien Lambers tegen die op 28 mei 1670 trouwde met een Herman Evers, die soldaat was onder cap. Glinstra van het garnizoen dat in Coevorden lag.  In haar doopakte is het als volgt omschreven:
Geesien Lambers, jdv Lambers Hinricks x Herman Evers, sold. Onder cap. Glinstra.
Het lijkt er hier op dat Geesien de voornaam van haar vader als achternaam heeft overgenomen. 
Zij kregen een zoon Hindrick, die kennelijk de achternaam van zijn moeder kreeg  en die trouwde op 20 april 1691 met een een vrouw uit Esschebrügge, waarvan de naam onleesbaar is. Hiervan moeten we de doopakte nog proberen te achterhalen. Eschebrügge is een klein plaatsje aan de Duitse kant van de grens bij Coevorden.

Het zou heel goed kunnen dat de Jan Lambers afkomstig van Emmelkamp een zoon van hen is. Daarmee zou de genealogische lijn tussen ons en Geesien Lambers gesloten zijn.
Dat zou betekenen dat onze familie niet van oorsprong uit Duitsland afkomstig is, maar dat er wel een of meer voorzaten een tijdlang in het Duitse grensgebied hebben gewoond.


Zo zijn we ook de naam van Berend Lambers tegengekomen op de vermelding van de doop van een Johan Temmen op 23 juli 1678 in Haren Duitsland. Ook deze plaats ligt niet ver van Coevorden verwijderd. (Kwartierstaat van Heleen Francisca Sijbom)

Maar er ook een huwelijksverbintenis achterhaald van een Hendrik Lambers , jm op de kleine Scheer met een Marrighijn Gerrits van Holthoon in Coevorden op 2 augustus 1713. De bron hiervan iswww.historiekamer.nl…/coevorden.
Gezien het tijdsinterval tussen beiderlei huwelijksdata, van 22 jaar zou dit een zoon kunnen zijn van de eerder genoemde Hindrick Lambers. In dat geval zouden Hendrik en Jan broers zijn.

Overigens komt de naam Lambers al in oudere annalen voor, zij het dan vaak als Lamberts. Maar het is niet te achterhalen of dat voorzaten van ons zijn.  
Er zullen vele zonen van Lambert geweest zijn. Lambert was zowel een Franse jongensnaam als een Germaanse. De Franse naam betekent "Helder land". De Germaanse betekenis is "Beroemd in zijn land", "stralend" , "schitterend".

3  De langste genealogische lijn

Hieraan is inmiddels een aparte bijdrage gewijd. Zie De verste voorzaat van de familie Lambers

De familienaam Rikkers

Ook de genealogische lijn van Gerrit Rikkers kan verder teruggehaald worden dan die van Lambers. Gerrit Rikkers was namelijk de zoon van Hindrik Rikkers, koopman, gedoopt 2 november 1757  en van Johanna Adamina Wossum, rentenierster te Coevorder en gedoopt 26 oktober 1766. Zij trouwden rond 1791 en kregen acht kinderen waaronder dus Gerrit.

Hindrik Rikkers was de zoon van Laurens Rikkers en Aaltijn Witzenberg.
Laurens Rikkers, gedoopt 4 juli 1725 te Coevorden trouwde 8 mei 1754 met Aaltijn Witzenborg, gedoopt 9 maart 1732 als dochter van Gerrit Witsenberg, bakker, en Elizabeth Lipman. Laurens Rikkers was de zoon van Hinderick Rickers, borger, diaken, gedoopt 18 augustus 1678 te Coevorden en getrouwd rond 1705 met Swaantijn, geboren rond 1685. Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen.

Laurens Hinderick Rickers, gedoopt rond 1650 en later bakker, borger en diaken.Van hem is alleen bekend dat hij vier kinderen heeft laten dopen, waaronder als derde kind Hinderick.
Laurens Hinderick was de zoon van vermoedelijk een Hindrik Rickers.
Hindrik Rickers, geboren rond 1615 en enig kind van Ricker Laurents en Griete.
Ricker Laurenst geboren rond 1580, schoenmaker en getrouwd rond 1615 met Griete, syn huesvrouwe, geboren rond 1585.

De langste genealogische lijn
Samenvattend kunnen we de langste ons bekende genealogische lijn als volgt weergeven.
1 Johan Ceasar & Sara Batael  circa 1500
2 Paul Ceasar & Jacoba de Lannoy de Lesdain
3 Jean Ceasar & Jacoba & 1556 dx92Aigrememont
4 Antoine l'Empereur d'Oppijck * 1563 & Sara van der Muelen
5 Johan l'Empereur dOppijck * 1595 & 1625 Abigaïl Thysius
6 Matthieu l'Empereur & 1668 en Harmtien Syncks
7 Hermannus l'Empereur & Judith Bartelink
8 Geesjen Lempereur & 1716 Rudolph Tideman
9 Margaretha Tideman & 16 mei 1765 Egbert van Eerde
10 Geziena Margaretha van Eerde, *1766 & Gerrit Rikkers
11 Margaretha Gesina &23 april 1819 Jan Lambers
12 Gezinus Margus Lambers & 1853 Hillechien Hogenesch
13 Jan Hinderikus Lambers& Maria Gebina de Boer
14 Ooms en tantes
15 Neven en nichten

Dit zij dus veertien geslachten gerekend onszelf niet meegerekend.
Opmerkenswaardig is dat aan de verwekking van ons als 19 kleinkinderen vanaf Johan Ceasar en Sara Batael in theorie  5 (Opa en Oma hadden vijf kinderen, die ook weer kinderen hebben gekregen)  5 (16384+8192+4048+2048+1024+512+256+128+64+32+16+8+4+2)= 5x 32718= 163.590 voorouders te pas zijn gekomen. Dat is dus ongeveer 8600 keer zoveel als er nu kleinkinderen zijn.

Dit is echter theorie. Dat zou alleen gelden als er geen wat men noemt kwartierherhaling zou optreden. Dat wil zeggen dat sommige voorouders met elkaar getrouwd zijn. Het gemakklelijkste voorbeeld krijg je als neef en nicht met elkaar trouwen. Hun kinderen hebben dan geen vier grootouders (kwartieren)maar slechts twee. Vooral in kleinere gemeenschapen krijg je als je verder teruggaat onvermijdelijk kwartierherhaling. We kunnen daarom beter de omgekeerde vraag stellen: Hoeveel nakomelingen heeft een bepaalde voorouder gekregen? Dit kun je vaststellen aan de zogenaamde parenteelstaat. Deze hebben we beschikbaar van onze betovergrootvader Jan Lambers.

4 Van wie stamt Maria Gebina de Boer af?

Oma_lambers_portretMaria Gebina de Boer

Grootmoeder Maria Gebina de Boer werd op 11 januari 1876 te Anloo geboren als dochter van Joannes de Boer. Deze was getrouwd met Harminna Waterman. In haar geboorteakte staat dat haar vader "Opzigter" was. Zij hadden drie dochters(?): Biene, Manna en Maria Gebina. 
Joannes de Boer is op 29 maart 1845 in Groningen geboren als zoon van Hendrik Jacob de Boer en Trijntje Piers Dijkstra.
Harminna Waterman is op 17 februari 1848 te Loppersum geboren als dochter Marten Harm Waterman en Middina Thorbrugge. Dat zijn dus onze betovergrootouders.
Volgens de burgerlijke stand van de stad Groningen is Harminna op 31 augustus 1857 aangekomen op het adres Gelkingestraat 69. Als laatste woonplaats is hierbij Onstwedde vermeld. Zij was toen dus negen jaar. Mogelijk is zij wees geworden, omdat er niemand anders met de naam Waterman op dit adres vermeld staat.  Later moet zij naar de Nieuwe Weg 434 verhuisd zijn. Daar staat zij vermeld als de nicht van  de hoofdbewoner. Op 16 september 1873 is zij vertrokken naar Anloo.

Joannes en Harminna zijn getrouwd op 14 augustus 1873 te Groningen. Vermoedelijk is tante Mien dus naar Harminna vernoemd is.
Na hun verblijf in Annerveenschekanaal zijn zij op 10 november 1910 teruggekeerd naar de stad Groningen. Dat was toen Joannes met pensioen ging want hij was toen 65. Zij gingen toen wonen aan de Westerhavenstraat 5.

Johannes de Boer was aannemer, bouwmeester en bouwde vele huizen. Voor ons het meest bekend is het huis in de waterstaatsstijl aan de Groningse kant van Annerveenschekanaal. Dat huis is blijkens het opschrift op de gevel in 1878 gebouwd.

Huize_de_boerHet huis van "Meester" de Boer

Joannes en Harminna zijn er dus al vrij snel gaan wonen. Misschien was het een dienstwoning, omdat zij er na zijn pensionering uit zijn gegaan. Het bestaat nog steeds en is thans in gebruik als bed and breakfastonderkomen onder de naam Annerzathe en behoort tot de toptien in ons land momenteel.

5 De lotgevallen van de kinderen van Jan Hinderikus en Maria Gebina
Jan Hinderikus Lambers en Maria Gebina de Boer trouwden op 2 mei 1899
en kregen vervolgens zeven  kinderen, waarvan er een op jonge leeftijd overleed, aan de ziekte van Kroep.

De familie van Jan Hinderikus Lambers:v.l.n.r. Gezientje,Annie, Gezienus, Hillie, Jan en Mien. Johannes was toen nog niet geboren.
De anderen waren:

Hillechien, geboren 19 september 1899 en getrouwd met Garrelt Prins. Zij leefden het grootste deel van hun leven op de boerderij op Annerveen, die voorheen aan hun oom Steven en tante Johanna hadden toebehoord. Tante Johanna was een zuster van Opa Lambers.
Zij kregen vier kinderen: Gretha, Jan, Marietje en Janneke.

Harmina Johanna (Mien), geboren 8 november 1900 en getrouwd met Herman Hengeveldt, later van hem gescheiden en kinderloos gebleven. Zij was onderwijzeres.

Gezina Margaretha geboren x85.. en in februari 1932 getrouwd met Rieks Deekens, gezagvoeder bij de Nederlandse koopvaardij. In de oorlog maakte hij als tijdelijk marineofficier de zeeoorlog in het oosten mee en voer daarbij op mijnenvegers.
Gezientje was voor haar huwelijkonderwijzeres, onder andere te Eext. Omdat zij zich bij het uitbreken van de oorlog in Nederlands Indixeb op Java bevond werd zij na de capitulatie aldaar gexefnterneerd in een van de vrouwenkampen van de Jappen. Miek , haar dochter die toen negen jaar was, was bij haar. Na de bevrijding keerden zij voorgoed terug naar Nederland, eerste naar Rotterdam aan de Rochussenstraat en later naar Haren tegenover het Friezenveen, waar heel wat neven en nichten gelogeerd en geroeid hebben.

Gezienus Margus geboren 1909 en op 19 mei 1938 getrouwd met Luchientje Vos.
Hij nam de boerderij van Opa over, maar kwam al gauw in de boerenstandsorganisaties terecht, waarin hij tenslotte voorzitter van het Drents Landbouw Genootschap werd. Nog later werd hij gedeputeerde in de provincie Drenthe voor Ruimtelijke Ordening.
Zij kregen zes kinderen: Wilmien, Marie, Jan, Hans , Reint en Marga.

Annie Harmina,geboren …. en op 19 augustus 1939 getrouwd met Harm Lanjouw. Deze leerde zij te Eext kennen waar zij, samen met haar zus Gezientje  in de kost was bij haar tantje Jantje in de tijd dat zij onderwijzeres was. Harm Lanjouw werkte bij de Cultuur Technische Dienst in Zwolle en later in Assen.  Zij kregen drie kinderen: Ria,Ger en Jannie (later Carina geheten)

Johannes * 25 april 1913 en in 1937 getrouwd met Jantina Wilhelmina van Marle, van wie hij korte tijd  gescheiden is geweest. Zij kregen vijf kinderen: Jan, Reina, Wim , Marjan en Marijke.
Johannes werd accountant bij het Drents Landbouw Genootschap en later directeur van de Coöperatieve Aan-en  Verkoopvereniging Noord en Midden-Drenthe te Assen.